Informacje dla rodziców (e - dziennik)

 

 

https://uonetplus-dziennik.vulcan.net.pl/gminablazowa

   instrukcja_logowania_do_edziennika_dla_rodzicow.pdf


Aneks do Przedmiotowych Zasad Oceniania

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020
poz. 493).

 

 1. Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywać się przez podejmowanie przez uczniów aktywności określonych przez nauczyciela oraz potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy uczniów.
 2. Wszystkie formy aktywności i potwierdzenia ich podejmowania należy wykonywać we wskazanym przez nauczyciela terminie.
 3. Jeżeli  uczeń nie ma możliwości podejmowania aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej uczeń/rodzic zobowiązany jest poinformować nauczyciela przedmiotu i wychowawcę klasy. W takim przypadku nauczyciel ustala inny sposób przekazania materiałów oraz określa formy potwierdzenia zapoznania się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy.
 4. W przypadku niedotrzymywania wskazanego terminu, niewykonywania poleceń, braku kontaktu z uczniem i rodzicem, nauczyciel prowadzący zajęcia informuje wychowawcę. Wychowawca klasy nawiązuje kontakt z rodzicem i informuje o zaistniałej sytuacji.
  O powyższym informowany jest również dyrektor szkoły.
 5. Informacje dotyczące postępów ucznia w nauce będą przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub z wykorzystaniem innych środków komunikacji zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.
 6. Informacje dotyczące uzyskanych przez ucznia ocenach będą przekazywane za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

Przedstawione zasady są uzupełnieniem Przedmiotowych Zasad Oceniania i obowiązują w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Pozostałe zapisy Przedmiotowych Zasad Oceniania nie ulegają zmianie.

 

 

 

Aneks do Przedmiotowych Zasad Oceniania z edukacji wczesnoszkolnej w klasie I

 

Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywać się przez:

a)      podejmowanie przez uczniów aktywności w formie

 • zapoznawania się z przesłanymi materiałami,
 • wykonywania notatek w zeszycie przedmiotowym,
 • uzupełniania ćwiczeń,
 • uzupełniania kart pracy,
 • rozwiązywania zadań,
 • wykonywania projektów,
 • wykonywania prac plastycznych
 • wykonywania prac technicznych,
 • rozwiązywania quizów, testów na testportal.pl
 • udziału w zaproponowanych przez nauczyciela akcjach i konkursach online.

b)      potwierdzeniem podejmowanych aktywności wskazanych przez nauczyciela i dających podstawę do oceny pracy uczniów będą:

 • przesyłane za pomocą dostępnych środków komunikacji pliki (Word, pdf, skany, zdjęcia itp.) z wykonanymi notatkami, ćwiczeniami, zadaniami itp.
 • wypowiedź ucznia na forum klasy (lekcje on-line);
 • udział w dyskusjach on-line (komunikatory internetowe);
 • rozmowa indywidualna (komunikatory internetowe, rozmowa telefoniczna)
 • rozwiązanie i przesłanie odpowiedzi quizów i testów.

 

 Joanna Jamróz

 


Aneks do Przedmiotowych Zasad Oceniania z edukacji wczesnoszkolnej w klasie II

 

Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywać się przez:

a)      podejmowanie przez uczniów aktywności w formie

 • zapoznawania się z przesłanymi materiałami,
 • wykonywania notatek w zeszycie przedmiotowym,
 • uzupełniania ćwiczeń,
 • układanie zdań na podany temat,
 • uzupełniania kart pracy,
 • rozwiązywania zadań,
 • wykonywania prac plastycznych
 • wykonywania prac technicznych,
 • wykonywania zadań na platformie: e – podręczniki, Szkoła z TVP,
 • rozwiązywania testów na platformie: testportal,
 • rozwiązywania quizów na: pisupisu, matzoo, szalone liczby,
 • udział w akcjach i konkursach.

b)      potwierdzeniem podejmowanych aktywności wskazanych przez nauczyciela i dających podstawę do oceny pracy uczniów będą:

 • przesyłane za pomocą dostępnych środków komunikacji pliki (Word, pdf, skany, zdjęcia itp.) z wykonanymi notatkami, ćwiczeniami, zadaniami itp.
 • rozmowa indywidualna (komunikatory internetowe, rozmowa telefoniczna)rozwiązanie i przesłanie odpowiedzi quizów i testów.
Maria Borowiec

 

 


Aneks do Przedmiotowych Zasad Oceniania z edukacji wczesnoszkolnej w klasie III

Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywać się przez:

 • podejmowanie przez uczniów aktywności w formie:
  • zapoznawania się z przesłanymi materiałami,
  • wykonywania notatek i zadań w zeszycie przedmiotowym,
  • uzupełniania ćwiczeń,
  • uzupełniania kart pracy,
  • rozwiązywania zadań,
  • wykonywania projektów,
  • wykonywania prac plastycznych,
  • wykonywania prac technicznych,
  • wykonywania zadań na platformie epodreczniki,
  • rozwiązywania quizów na matzoo.pl, pisupisu.pl, szaloneliczby.pl
  • uzupełniania tabel aktywności.
 • potwierdzeniem podejmowanych aktywności wskazanych przez nauczyciela
  i dających podstawę do oceny pracy uczniów będą:
  • przesyłane za pomocą dostępnych środków komunikacji pliki (Word, pdf, skany, zdjęcia itp.) z wykonanymi notatkami, ćwiczeniami, zadaniami itp.
  • wypowiedź ucznia na forum klasy (lekcje on-line);
  • udział w dyskusjach on-line (komunikatory internetowe);
  • rozmowa indywidualna (komunikatory internetowe, rozmowa telefoniczna)
  • rozwiązanie i przesłanie odpowiedzi quizów i testów.

 

Marta Kruczek

 

 

 

 

Aneks do przedmiotowych zasad oceniania z języka polskiego

 • Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, jeśli zostanie o to poproszony również do przesłania zdjęcia z notatką.
 • Systematyczne i terminowe odsyłanie notatek, krótkich zadań będzie nagrodzone oceną.
 • Uczeń ma obowiązek wykonywać dłuższe prace pisemne (opowiadanie, charakterystyka, rozprawka, ogłoszenie, list, plan wydarzeń itp. ) w dokumencie Word lub w wiadomości e-mail na e-dzienniku i odsyłać w wyznaczonym terminie do nauczyciela.
 • Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości ucznia.
 • Uczeń jest zobowiązany do wykonywania zadań w zeszycie ćwiczeń.
 • Uczeń ma obowiązek wykonywać testy, sprawdziany i odsyłać je drogą elektroniczną w umówionym terminie do nauczyciela.

 

 Ewa Cag

 

 

Aneks do przedmiotowych zasad oceniania z matematyki

Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów z matematyki w kl. IV – VIII będzie odbywać się przez:

a)      podejmowanie przez uczniów aktywności w formie:

 • zapoznawania się przesłanymi materiałami,
 • wykonywania notatek w zeszycie przedmiotowym,
 • uzupełniania ćwiczeń,
 • rozwiązywania zadań,
 • wykonywania zadań na platformie e- podręczniki.

b)      potwierdzeniem podejmowanych aktywności wskazanych przez nauczyciela i dających podstawę do oceny pracy uczniów będą:

 • przesyłane za pomocą dostępnych środków komunikacji pliki (Word, pdf, skany, zdjęcia itp.) z wykonanymi ćwiczeniami, rozwiązanymi zadaniami oraz ich samodzielność wykonania.
 • odpowiedź ustna ucznia na forum klasy podczas lekcji on-line lub w czasie rozmowy indywidualnej z uczniem za pomocą komunikatorów internetowych;
 • sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzane w czasie lekcji on-line;
 • aktywność  i zaangażowanie ucznia podczas lekcji on-line,
 • samodzielne prace wykonane przez uczniów np. modele brył, ułożone krzyżówki, rebusy, tangramy.

Uczeń może poprawić każdą ocenę w  formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem.


Kazimiera Janicka
Aneks do przedmiotowych zasad oceniania z języka angielskiego

 • Sposoby monitorowania postępów uczniów:

- platforma InstaLing,

- poczta elektroniczna,

- dziennik elektroniczny,

- komunikator (Messenger),

- rozmowy telefoniczne.

 • Sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów:

- wykonane zadania i odesłane do nauczyciela,

- wypowiedzi ustne przez dostępne komunikatory,

- informacje zapisane na platformie InstaLing,

- zdjęcia wykonanych w określonym czasie przez ucznia zadań.

 • Sposób informowania uczniów i rodziców:

a)      o postępach uczniów – komentarze do odesłanych zadań, rozmowa przez komunikator, rozmowa telefoniczna.

b)      o uzyskanych przez ucznia ocenach – przez dziennik elektroniczny.

 

Aneta Hus

 Aneks do przedmiotowych zasad oceniania z przyrody(kl.IV) i geografii (kl.V i kl.VI)

Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywać się przez:

a)      podejmowanie przez uczniów aktywności w formie

 • zapoznawania się przesłanymi materiałami,
 • wykonywania notatek w zeszycie przedmiotowym,
 • uzupełniania ćwiczeń,
 • rozwiązywania zadań,
 • wykonywania zadań i testów na platformie epodreczniki.pl,
 • rozwiązywania quizów na wskazanych portalach,

b)      potwierdzeniem podejmowanych aktywności wskazanych przez nauczyciela i dających podstawę do oceny pracy uczniów będą:

 • przesyłane za pomocą dostępnych środków komunikacji pliki (Word, pdf, skany, zdjęcia itp.) z wykonanymi notatkami, ćwiczeniami, zadaniami itp.
 • wypowiedź ucznia na forum klasy (lekcje on-line);
 • udział w dyskusjach on-line (komunikatory internetowe);
 • rozmowa indywidualna (komunikatory internetowe, rozmowa telefoniczna)
 • rozwiązanie i przesłanie odpowiedzi quizów i testów.

Diana FlisakAneks do przedmiotowych zasad oceniania z historii 

Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywać się przez:

 • podejmowanie przez uczniów aktywności w formie:
  • zapoznawania się przesłanymi materiałami,
  • wykonywania notatek w zeszycie przedmiotowym,
  • uzupełniania ćwiczeń,
  • pisania wypracowań i różnych innych form wypowiedzi pisemnej,
  • uzupełniania kart pracy,
  • odpowiedzi ustnej (mesesenger, skype),
 • potwierdzeniem podejmowanych aktywności wskazanych przez nauczyciela
  i dających podstawę do oceny pracy uczniów będą:
  • przesyłane za pomocą dostępnych środków komunikacji pliki (Word, pdf, skany, zdjęcia itp.) z wykonanymi notatkami, ćwiczeniami, zadaniami itp.
  • wypowiedź ucznia na forum klasy (lekcje on-line);
  • udział w dyskusjach on-line (komunikatory internetowe);
  • rozmowa indywidualna (komunikatory internetowe, rozmowa telefoniczna)
  • rozwiązanie i przesłanie odpowiedzi, sprawdzianów i testów.

 

Bogdan Kruczek

 Aneks od Przedmiotowych Zasad Oceniania z informatyki w klasach IV-VIII

Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywać się przez:

a)      podejmowanie przez uczniów aktywności w formie

 • zapoznawania się z przesłanymi materiałami,
 • uzupełniania kart pracy,
 • rozwiązywania zadań,
 • wykonywania projektów,
 • rozwiązywania quizów, testów na platformie test portal.pl

b)      potwierdzeniem podejmowanych aktywności wskazanych przez nauczyciela i dających podstawę do oceny pracy uczniów będą:

 • przesyłane za pomocą dostępnych środków komunikacji pliki (Word, pdf, skany, zdjęcia itp.) z wykonanymi notatkami, ćwiczeniami, zadaniami itp.
 • wypowiedź ucznia na forum klasy (lekcje on-line);
 • udział w dyskusjach on-line (komunikatory internetowe);
 • rozmowa indywidualna (komunikatory internetowe, rozmowa telefoniczna)
 • rozwiązanie i przesłanie odpowiedzi quizów i testów.

 

Joanna Jamróz
Aneks od Przedmiotowych Zasad Oceniania z geografii

Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów z geografii w kl. VII – VIII będzie odbywać się przez:

a)      podejmowanie przez uczniów aktywności w formie:

 • zapoznawania się przesłanymi materiałami,
 • wykonywania notatek w zeszycie przedmiotowym,
 • uzupełniania kart pracy,
 • uzupełniania ćwiczeń.

b)      potwierdzeniem podejmowanych aktywności wskazanych przez nauczyciela i dających podstawę do oceny pracy uczniów będą:

 • przesyłane za pomocą dostępnych środków komunikacji pliki (Word, pdf, skany, zdjęcia itp.) z wykonanymi ćwiczeniami, notatkami oraz ich samodzielność wykonania.
 • odpowiedź ustna ucznia na forum klasy podczas lekcji on-line lub w czasie rozmowy indywidualnej z uczniem za pomocą komunikatorów internetowych;
 • sprawdziany wiedzy i umiejętności przeprowadzane w czasie lekcji on-line;
 • aktywność  i zaangażowanie ucznia podczas lekcji on-line,
 • samodzielne prace wykonane przez uczniów np. ułożone krzyżówki, rebusy, prezentacje, referaty.

Uczeń może poprawić każdą ocenę w  formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 

Kazimiera Janicka
Aneks od Przedmiotowych Zasad Oceniania z muzyki w klasach IV-VIII

Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywać się przez:

a)      podejmowanie przez uczniów aktywności w formie

 • zapoznawania się przesłanymi materiałami, podkładami muzycznymi
 • wykonywania notatek w zeszycie przedmiotowym,
 • wykonywania projektów , np. budowa instrumentu

b)      potwierdzeniem podejmowanych aktywności wskazanych przez nauczyciela i dających podstawę do oceny pracy uczniów będą:

 • przesyłane za pomocą dostępnych środków komunikacji pliki (Word, pdf, skany, zdjęcia, mp3, wav. itp.) z wykonanymi notatkami, ćwiczeniami, nagraniami audio.
 • wypowiedź ucznia na forum klasy (lekcje on-line);
 • udział w dyskusjach on-line (komunikatory internetowe);
 • rozmowa indywidualna (komunikatory internetowe, rozmowa telefoniczna);
 • rozwiązanie i przesłanie odpowiedzi quizów i testów.


Wojciech KruczekAneks od Przedmiotowych Zasad Oceniania z wychowania fizycznego

Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywać się przez:

a)      podejmowanie przez uczniów aktywności w formie

 • zapoznawania się przesłanymi materiałami,
 • rozwiązywania testów i quizów,
 • wykonywanie przesłanych zestawów ćwiczeń,
 • uzupełniania tabel aktywności fizycznej.

b)      potwierdzeniem podejmowanych aktywności wskazanych przez nauczyciela i dających podstawę do oceny pracy uczniów będą:

 • przesyłane za pomocą dostępnych środków komunikacji pliki (Word, pdf, skany, zdjęcia itp.) z uzupełnionymi tabelami aktywności fizycznej
 • rozmowa indywidualna (komunikatory internetowe, rozmowa telefoniczna)
 • rozwiązanie i przesłanie odpowiedzi quizów i testów.

Rafał Flisak
Aneks od Przedmiotowych Zasad Oceniania z biologii w klasach V-VIII

 Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywać się przez:

a)      podejmowanie przez uczniów aktywności w formie

 • zapoznawania się z przesłanymi materiałami,
 • wykonywania notatek w zeszycie przedmiotowym,
 • uzupełniania ćwiczeń,
 • uzupełniania kart pracy,
 • rozwiązywania zadań.

b)      potwierdzeniem podejmowanych aktywności wskazanych przez nauczyciela i dających podstawę do oceny pracy uczniów będą:

 • przesyłane za pomocą dostępnych środków komunikacji pliki (Word, pdf, skany, zdjęcia itp.) z wykonanymi notatkami, ćwiczeniami, zadaniami itp.
 • rozmowa indywidualna (komunikatory internetowe, rozmowa telefoniczna);
 • rozwiązanie i przesłanie odpowiedzi testów.

 

Magdalena Wolanin

 

 

 

Aneks od Przedmiotowych Zasad Oceniania z chemii w klasach VII-VIII

            Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywać się przez:

a)      podejmowanie przez uczniów aktywności w formie

 • zapoznawania się przesłanymi materiałami,
 • wykonywania notatek w zeszycie przedmiotowym,
 • uzupełniania kart pracy,
 • rozwiązywanie testów, krzyżówek,
 • projektowanie doświadczeń,
 • rozwiązywania zadań.

b)      potwierdzeniem podejmowanych aktywności wskazanych przez nauczyciela i dających podstawę do oceny pracy uczniów będą:

 • przesyłane za pomocą dostępnych środków komunikacji pliki (Word, pdf, skany, zdjęcia itp.) z wykonanymi notatkami, ćwiczeniami, zadaniami itp.
 • wypowiedź ucznia na forum klasy (lekcje on-line);
 • udział w dyskusjach on-line (komunikatory internetowe);
 • rozmowa indywidualna (komunikatory internetowe, rozmowa telefoniczna);
 • rozwiązanie i przesłanie odpowiedzi testów.
 
Renata Gardziel
 
 
 
 

 Aneks do przedmiotowych zasad oceniania z wiedzy o społeczeństwie

Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywać się przez:

 • podejmowanie przez uczniów aktywności w formie:
  • zapoznawania się przesłanymi materiałami,
  • wykonywania notatek w zeszycie przedmiotowym,
  • uzupełniania ćwiczeń,
  • pisania wypracowań i różnych innych form wypowiedzi pisemnej,
  • uzupełniania kart pracy,
  • odpowiedzi ustnej (mesesenger, skype),

 • potwierdzeniem podejmowanych aktywności wskazanych przez nauczyciela
  i dających podstawę do oceny pracy uczniów będą:
  • przesyłane za pomocą dostępnych środków komunikacji pliki (Word, pdf, skany, zdjęcia itp.) z wykonanymi notatkami, ćwiczeniami, zadaniami itp.
  • wypowiedź ucznia na forum klasy (lekcje on-line);
  • udział w dyskusjach on-line (komunikatory internetowe);
  • rozmowa indywidualna (komunikatory internetowe, rozmowa telefoniczna)
  • rozwiązanie i przesłanie odpowiedzi, sprawdzianów i testów.

 Bogdan Kruczek

 
 
 

Aneks od Przedmiotowych Zasad Oceniania z plastyki w klasie IV-VII

Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywać się przez:

 • podejmowanie przez uczniów aktywności w formie
  • zapoznawania się przesłanymi materiałami,
  • wykonywania projektów,
  • wykonywania prac plastycznych,
  • wykonywania zadań na platformie e-podręczniki,
  • uzupełniania tabel aktywności.
 • potwierdzeniem podejmowanych aktywności wskazanych przez nauczyciela i dających podstawę do oceny pracy uczniów będą:
  • przesyłane za pomocą dostępnych środków komunikacji pliki (skany, zdjęcia itp.) z wykonanymi pracami,
  • udział w dyskusjach on-line (komunikatory internetowe);
  • rozmowa indywidualna (komunikatory internetowe, rozmowa telefoniczna.

 

Marta Kruczek

 

 

 

Aneks od Przedmiotowych Zasad Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa w klasie VIII

Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywać się przez:

a)      podejmowanie przez uczniów aktywności w formie:

 • zapoznawania się przesłanymi materiałami,
 • wykonywania notatek w zeszycie przedmiotowym,
 • uzupełniania przesłanych kart pracy,
 • rozwiązywania zadań,
 • wykonywania projektów.

b)      potwierdzeniem podejmowanych aktywności wskazanych przez nauczyciela                          i dających podstawę do oceny pracy uczniów będą:

 • przesyłane za pomocą dostępnych środków komunikacji pliki (Word, pdf, skany, zdjęcia itp.) z wykonanymi notatkami, ćwiczeniami, zadaniami itp.
 • wypowiedź ucznia na forum klasy (lekcje on-line);
 • udział w dyskusjach on-line (komunikatory internetowe);
 • rozmowa indywidualna (komunikatory internetowe, rozmowa telefoniczna). 

 

Dominika Sieńko - Domin 

 

 

 

 

 

Wykaz dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 ustalonych w porozumieniu z Radą Rodziców:

02.01.2020r. (czwartek)

03.01.2020r. (piątek)

21.04.2020r. (wtorek) - egzamin ósmoklasisty

22.04.2020r. (środa) - egzamin ósmoklasisty

23.04.2020r. (czwartek) - egzamin ósmoklasisty

12.06.2020r. (piątek)

 

 

Terminy spotkań z rodzicami uczniów:

19 września 2019r. (czwartek) 17.00

6 listopada 2019r. (środa) 17.00

9 stycznia 2020r. (czwartek) 17.00

29 kwietnia 2020r. (środa) 17.00